Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

תפריט

מענק לנכה משרד הביטחון

אדם שנפגע והוכר כנכה משרד הביטחון זכאי לקבל מענקים שונים בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו והקריטריונים המזכים של אגף השיקום. אז מהו מענק לנכה משרד הביטחון שניתן לו באופן חד פעמי ומתי יינתן מענק שנתי קבוע? מהם התנאים לקבלת מענק? במאמר הבא תוכלו למצוא חלק גדול מהמענקים המשולמים לנכים והתנאים לקבלתם.

 

מענק נכות חד פעמי ממשרד הביטחון

מענק נכות חד פעמי מתקבל כאשר שיעור הנכות שנקבע עומד על 10%-19%. מענק זה ישולם רק בתנאי שלא הוגש ערעור על קביעת דרגת הנכות והוא יחושב על סמך השכר הקובע, כפול מספר חודשים בין 108-215.

השכר הקובע הוא למעשה נתון שרירותי שמתעדכן מעת לעת והוא מהווה את בסיס חישוב התגמולים והמענקים שמגיעים לנכים במשרד הביטחון והביטוח הלאומי. נכון לחודש מאי 2021, השכר הקובע הוא 4,937 ₪ ולפיכך הוא יוכפל במספר החודשים שמתאים לשיעור הנכות. לדוגמה, אדם ששיעור הנכות שנקבע לו הוא 11% זכאי לקבל תשלום עבור 125 חודשים ולפיכך המענק שישולם לו יעמוד על 64,713 ₪.

כאשר נקבעת דרגת נכות של 19% או נמוך מכך וכבר שולם בעבורה מענק חד פעמי אך בהמשך עקב החמרה הוגדלו אחוזי הנכות, המענק שניתן ינוכה מהתגמול החודשי שהנכה זכאי כעת לקבל.

 

מענק הבראה

נכים שמוכרים בדרגת נכות של 30% ומעלה או נכים שזכאים לתגמול מיוחד זכאים לקבל מידי שנה מענק הבראה שיועבר בתגמול של חודש יוני. גובה המענק משתנה מעת לעת והוא נקבע על סמך הקריטריונים המזכים שנקבעו באגף השיקום.

 

מענק שנתי לציוד ביתי

נכים שמוכרים בדרגת נכות של 20% ומעלה זכאים לקבל מענק לרכישת ציוד ביתי באופן אוטומטי, שיועבר בתגמול של חודש מרץ. גובה המענק ניתן על פי קביעת אגף השיקום.


סיוע לרכישת מוצרי חשמל

נכים שמוכרים בדרגת נכות שבין 10%-19% ונישאו או שהחלו לחיות יחד כידועים בציבור (בתנאי שלא נישאו לפני כן, כשהיו בהליך הועדה הרפואית) זכאים להחזר חד פעמי שבמסגרתו חלה השתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל מרכזיים: מכונת כביסה, מקרר, תנור וטלוויזיה. תשלום ההחזר הינו חד פעמי ובדיעבד, כלומר לאחר שמוצרים אלו נרכשו, לאחר העמידה בפני הוועדה הרפואית ולאחר נישואין. חד הוריים זכאים להטבה זו גם כן.

חשוב לציין שהטבה זו לא ניתנת אוטומטית ולכן יש לפנות בצירוף הקבלות המקוריות (על שם הזכאי בלבד) לעובד הרווחה במחוז המטפל. חד הוריים מתבקשים להעביר גם ספח תעודת זהות ותצהיר המעידים על הסטטוס המשפחתי ועל מגורי הילדים עמם באופן קבוע.

 

השתתפות בהוצאות טלפון

נכים שמוכרים בדרגת נכות של 20% ומעלה זכאים להשתתפות בדמי שימוש בטלפון. תשלום זה מועבר אוטומטית מידי חודש ינואר. קיימת גם זכאות חד פעמית להשתתפות בעלות של 50% מגובה עלות התקנה או העתקת קו עד לתקרה שקבועה בתקנות אגף השיקום. לנכים שדרגת נכותם היא 100% או 100% מיוחד מגיע מענק שימוש בטלפון באופן חודשי.

 

דמי נסיעה

נכים שלא נמצאו זכאים לרכב רפואי ולכן לא מקבלים תשלום אחזקת רכב זכאים לקבל דמי נסיעות חודשיים.

 

דמי חימום וקירור

נכים שמוכרים בדרגת נכות של 50% ומעלה ובעלי פגימות מסוימת זכאים לקבל השתתפות בהוצאות העסקה בבית בהתאם לסיווגם לרמת תשלום. המענק יועבר מידי חודש נובמבר באופן אוטומטי. נכים בעלי פגימות מסוימת ובעלי דרגת נכות המתגוררים במקומות מסוימים זכאים לדמי קירור בהתאם לסיווגם לרמות. המענק יועבר מידי חודש מאי באופן אוטומטי.

 

מענק חג לבעלי תג"מ

נכים שזכאים לתגמולים מיוחדים במשך תקופה של שנה ומעלה, זכאים לקבלת מענק דו-שנתי לכבוד החגים ראש השנה ופסח, המועברים אוטומטית במענקים המשולמים בחודש מרץ וחודש אוגוסט. הזכאות ניתנת בהתאם לסטטוס האישי בחודש שבו מועברת ההטבה.

 

מענק לתחילת שנת הלימודים

נכי משרד הביטחון שמתקיימים מתגמול קיום זכאים להשתתפות הוצאות עבור ילדיהם שגילם 6-17 כולל. המענק משולם עבור כל ילד בנפרד כך שבהגיעו לגיל 6 בשנה הקלנדרית יועבר לו התשלום.

מענק השתתפות בתשלום שנתי למס הכנסה

נכים שמוכרים בדרגת נכות של 19% ומעלה זכאים להשתתפות בדמי מס הכנסה מיגיעה אישית, המועבר בהתאם לקריטריונים שנקבעו לכך החל מחודש ינואר, עבור השנה הקלנדרית הקודמת. קבלת המענק איננה אוטומטית ויש לפנות לעובד הרווחה במחוז המטפל ולהגיש אישור תשלום חבות שנתית או תלוש שכר מדצמבר האחרון.

נכים שהוכרו אחרי תחילת שנת המס זכאים למענק יחסי של אותה השנה. נכים שבמהלך השנה שונתה דרגת הנכות שלהם לא יקבלו הפחתה או תוספת למה שכבר שולם להם באותה השנה.

 

מענק נישואים

נכים שמוכרים בדרגת נכות של 20% ומעלה ונישאו או החלו לחיות עם בן/ בת זוג כידועים בציבור (תחת חתימה על הסכם חיים משותפים) זכאים למענק על פי גובה אחוזי הנכות. יש לפנות לעובד הרווחה עם תעודת הנישואין ואישור הנישואין או ההסכם שנחתם תוך שנה ממועד הנישואין או החתימה.

 

מענק מגורים לסידור ראשון

נכים שמוכרים בדרגת נכות של 100% ומיוחדת שלא נישאו ולא קיבלו מענק לנישואין אך נכנסים לדירת קבע לראשונה בחייהם, זכאים לקבל 70% ממענק הנישואין על פי סוג הפגיעה. 30% הנותרים מהמענק יועברו לאחר הנישואין. יש לפנות בצירוף חוזה הדירה לעובד הרווחה במחוז הרלוונטי.

 

מענק בר או בת מצווה

נכים המתקיימים מתגמול מיוחד נצרך או תג"מ זכאים למענק עבור ילדיהם בהגיעם לגילאי המצוות. התשלום איננו אוטומטי והוא ניתן מכספי עיזבונות שהועברו ע"י האפוטרופוס הכללי.

 

מענק נישואי ילדים

נכים המתקיימים מתגמול מיוחד נצרך או תג"מ זכאים למענק חד פעמי לרגל נישואי ילדיהם. יש לפנות לעובד הרווחה תוך שנה מיום הנישואין בצירוף אישור לנישואין. גם הטבה זו תמומן מדמי עיזבונות במשרד האפוטרופוס הכללי.

 

מענק לימודים אקדמיים ועל תיכוניים

נכים שמוכרים בדרגת נכות של 20% ומעלה (לרבות ילדי נכים שנפטרו) זכאים למענק בגין לימודים אקדמיים ועל תיכוניים עד לגיל 30.  יש לפנות לעובד הרווחה במחוז הרלוונטי ולהגיש בקשה למענק השתתפות בלימודים. לבקשה יש לצרף אישור חתום מהמוסד המלמד בציון תיארו ומגמת הלימוד, אישור ממוכן לגבי רכיבי שכר הלימוד והשכר ששולם בפועל. את הבקשה ניתן להגיש רק אחרי שנפתח הסמסטר הראשון לשנה ולא יאוחר מתאריך 1.2 באותה שנה.

 

מענק לידה לחד הורית

נכה חד הורית שילדה והוכרה בדרגת נכות של 20% ומעלה תקבל מענק בפניה לעובד רווחה במחוז השיקום עד שנה מיום הלידה.

 

מענק לנכים בעלי 100%+

נכים בעלי דרגת נכות מיוחדת (100% ומעלה) זכאים להטבות המצטברות הבאות: 

הטבה במיסי מקרקעין ומיסים עירוניים, החזר דמי חכירה למשך שנתיים והחזר דמי היוון למשך שנה (במקרים מיוחדים בלבד למשך שנתיים). דמי החכירה או ההיוון ניתנים עבור המגרש שעליו בנוי בית בבעלות הנכה והוא מיועד למגורים בלבד.

 

מענק נעליים

נכים שמערכת התנועה שלהם נפגעה והם עומדים בקריטריונים שנקבעו באגף השיקום זכאים לקבל מידי שנה בתגמול של חודש יוני מענק נעליים.

 

מענק לנכה משרד הביטחון – אפשרויות נוספות

קצר הדף מלהכיל רשימה נוספת של מענקים כמו השתתפות בדמי ביטוח הבריאות הממלכתי, השתתפות ברכישת סלולרי להתקנה ברכב, נסיעה פרטית לחו"ל, החזרי הוצאות נסיעות לטיפולים רפואיים, ביגוד, ציוד "משתחק" (מצעים, לבנים), טיפול או אבחון פסיכולוגי, נסיעות למרכזים שיקומיים ועוד.

כפי שאתם בוודאי מבינים, אחוזי הנכות קריטיים לא רק לגובה הגמלה או המענק המשולמים לנכי משרד הביטחון אלא גם להטבות והמענקים הנלווים שנועדו לשפר ולהקל על רמת החיים. פנייה לעו"ד המתמחה בתביעות משרד הביטחון תסייע לכם למצות את זכויותיכם ולקבל את כל המענקים והתגמולים שמגיעים לכם. פנו למשרדנו כעת ונשמח להיפגש איתכם.

מענק לנכה משרד הביטחון הוא מענק שניתן באופן חד פעמי לאדם אשר קיבל הכרה כנכה צה"ל ונקבעו לו אחוזי נכות בשיעור בין 10 אחוזים ל-19 אחוזים.

לאנשים שהוכרו בדרגת נכות בין 10 אחוזים ל-19 אחוזים, העומדים בקריטריונים נוספים שמפרט החוק, מגיע מענק לרכישת 4 מוצרי חשמל מרכזיים.

ישנו מגוון רחב של מענקים אשר מגיעים לנכי צה"ל באופן חד פעמי, אך חשוב להדגיש כי המענקים ניתנים לפי קריטריונים מסוימים, לדוגמא, ישנם מענקים המתאימים רק לאנשים עם שיעור גבוה מ-50 אחוז, וישנם מענקים המותאמים לאחוזי נכות נמוכים יותר.

נכים שהוכרו בשיעור אחוזי נכות הגבוה מ-19 אחוזים זכאים לקבל מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה. כמובן שיש לעמוד בקריטריונים מסוימים ולבצע כמה פעולות ועל כן, אתם מוזמנים ללחוץ כאן וליצור איתנו קשר לסיוע בעניין זה ובעניינים נוספים.

מענק לנכה משרד הביטחון
מענק לנכה משרד הביטחון
Picture of אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר
אודות המחבר - עורך דין משרד הבטחון יעקב אמיר

עורך דין משרד הביטחון יעקב אמיר עוסק מאז שנת 2000 בתחום הייצוג של נכי צה"ל ומשפחות שכולות. בוגר תואר LLB במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים משנת 2004. נשוי ואב לשלושה ילדים. מאמין במתן ייעוץ מקצועי, יחס אישי ואנושי, ושכר טרחה הוגן בהתאם להיקף התביעה.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>