Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
js_loader

חוקים

להלן חלק מהחוקים והתקנות הרלוונטיים לתחומי הייצוג של משרדינו :
חוק הנכים

(תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 [נוסח משולב]

תקנות הנכים

תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל - 1969

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

(תגמולים ושיקום), תש"י - 1950

חוק התגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם

(חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) תשמ"ח - 1988

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995

חוק הביטוח הלאומי

[נוסח משולב], תשנ"ה - 1995

תקנות הביטוח הלאומי
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 116 ביקורות
×
js_loader
a2
עורך דין משרד הביטחון גרינברג ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>